Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2016

20:25
Liebster Award

June 07 2016

11:06

Angscht a Schrecke mat den Noriichten

E Bléck op d'Noriichten vun de läschte Deeg un: déi Liberal wëllen Flüchtlingen just ophuelen, wann se Frick hunn, d'ADR fënnt Fraequoten extremistesch, etc.

May 30 2016

15:27

Angscht a Schrecke mat Ëmfroen

Wisou Ëmfroen wei de Politmonitor iwwerbewäert sinn an vill Journalist_innen net mat den statisteschen Donnéeën aus Ëmfroen ëmgoe kënnen

May 23 2016

14:39

Angscht a Schrecke mat Gentechnik

Den däitsche Pharmakonzern Bayer iwwerleet aktuell, den Gentechnik-Konzern Monsanto ze kafen. Wat ass dann sou schlëmm un der Gentechnik?

May 16 2016

09:49

Angscht a Schrecke mat Satire

Et muss een net ëmmer direkt de Charlie sinn ...

May 09 2016

14:39

Angscht a Schrecke mat schlechtem Goût (Poll-Fabaire)

Wisou d'Poll on Ice-Pub sexistesch war, wisou d'Reaktiounen kanneresch waren an wisou zu Lëtzebuerg keen*t wees, wat Sexismus ass

May 03 2016

10:36
Fußmatte

April 30 2016

12:57

Angscht a Schrecke mam Luxleaks-Prozess

Zu Lëtzebuerg steet Antikapitalismus viru Geriicht …

April 22 2016

21:14

Angscht a Schrecke mat der béiser béiser Antifa

D'Antifa war zu Iechternach, fir d'Meenungsfräiheet futti ze maachen. Protest ass jo okay, mä net sou "chaotesch" w.e.g. Mir huelen e puer vun deene topegsten Argumenter auserneen.

April 18 2016

16:12

Angscht a Schrecke mat de léiwe Lëtzebuerger*innen, Deel 2

erëm e puer erschreckend Zitater, natirlech alles Eenzelfäll …

April 11 2016

14:53

Angscht a Schrecke mat der Meenungsfräiheet

Wat heescht Meenungsfräiheet? Kann ech se als Schutzschëld benotzen, fir keng Kritik héieren ze mussen? Gëtt meng Meenungsfräiheet ageschränkt, wann een géint meng Ried demonstréiert? Ass een oppene Bréif den éischte Schratt a Richtung Faschismus?

April 04 2016

14:49

Angscht a Schrecken am Panamakanal

Wat steet an den Panama Papers iwwer Lëtzebuerg? Wat fir Konsequenzen ginn lo dorausser gezunn? Sinn illegal Saache geschitt? An wat ass eigentlech zu Wäisswampech lass?

March 24 2016

18:46

Angscht a Schrecken no Bréissel

No den Attentater zu Bréissel probéiere Rietspopulist*innen sech mat méiglechst zynesche Kommentaren ze profiléieren

March 21 2016

15:29

Angscht a Schrecke mat de Radaren

onmënschlech Radaren halen d'Land an Otem. Däerf een da lo mol net méi bëssen ze séier fueren?

March 19 2016

17:03
Cyberpunk-Schnitzeljagd

March 17 2016

23:07
über der Arktis.

March 14 2016

16:38

Angscht a Schrecke mam Generatiounekonflikt

Dir wëllt een Generatiounekonflikt? Dir kritt een!

March 07 2016

16:44

Angscht a Schrecke mat der Fro, wou d‘Éislek ufänkt

D'Fro, wou d'Éislek ufänkt, ass vläit méi politesch, wéi een mengt. Mir erklären, wou d'Éislek da lo wirklech ufänkt an wat dat mat dem Referendum vum läschte Joer ze dinn huet.

February 29 2016

16:43

Angscht a Schrecke mat der Mobilitéit am Grand-Duché

An engem klengen Land misst dat mam Transport jo net sou schwéier sinn. Denkt een. Mä souguer enger Regierung mat grénger Bedeelegung fällt soss näischt an wéi méi Stroossen an méi (Elektro)Autoen. Rett eis elo den Tram?

February 22 2016

15:35

Angscht a Schrecke mat der lëtzebuergescher Sprooch

Lëtzebuergesch – ass dat iwwerhaapt eng Sprooch? A wa jo, ass se sou vunerabel wéi d'UNESCO mengt? Ass et net bëssi blöd, de Croissant onbedengt wëllen op Franséisch ze bestellen, mä keng dräi Wierder richteg schreiwen ze kënnen?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl