Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

19:28

Angscht a Schrecke mam Noutstand

Wisou de néien Verfassungsartikel zum Noutstand geféierlech an ineffektiv ass.

March 03 2017

14:05

Keng Angscht a kee Schrecke mat der Atombomm

Wisou Lëtzebuerg ganz dringend eng Atombomm brauch.

February 20 2017

16:24

Angscht a Schrecke mam Donald

iwwert den Ëmgang mam Donald Trump zu Lëtzebuerg an Europa

January 30 2017

14:58

Angscht a Schrecken mat der Loftqualitéit

Ass d‘Loftqualitéit dann elo zu Lëtzebuerg esou schlëmm, datt mir eis net méi virun d‘Dir traue sollten?

January 23 2017

14:23

Déi, déi eis Misär maachen

D'Regierungspolitiker*innen fëschen um rietsen Bord …

January 06 2017

17:02

Angscht a Schrecken am Joer 2016

een Réckbléck op 2016

December 08 2016

20:13
Frittierfett

November 17 2016

10:47
Ramen. Best #breakfast #food in the world. #omnomnom #whatveganseat

November 11 2016

13:05
Fuck Trump and fuck Small elevators and fuck 2016 #selfie #mirrorselfie #elevator #trump #igersvienna

November 09 2016

15:26
At least I have #coffee. #uni #unilife #igersvienna

November 05 2016

12:29
Using the storymatic like some Kind of weird tarot card character creation engine #writing #nanowrimo #coffee

October 31 2016

16:37
"functional fruit drink". Hübsches Design, schmeckt sehr fruchtig, nicht zu süß, mit einem Hauch Gummibärli-Note, aber nicht zu viel. Eher wie ein Soda-Himbeer mit viel Kohlensäure. #Energydrink #strangedrinks #drinktest #whyisitsodarkalready

October 28 2016

14:19
Drinking tea on the balcony on a sad sunny autumn afternoon. #tea #autumn #leaves #sun

October 26 2016

23:39
Be nice to your future self. #selfcare #coffee #messagesfromthepast #postit

October 24 2016

14:18
Mir wurde das hier zum Geburtstag geschenkt und ich werde es nun benutzen. #food #softdrink #Energydrink

October 17 2016

19:58
15 Jahre Bloggen
12:22

An d‘Krichsgebitt Afghanistan expulséiert?

Wisou ginn Refugees an den Afghanistan zeréckgeschéckt, wann do ëmmer nach Krich ass?

October 14 2016

08:53
Hello tiny new friend! My flatmates got me a succlent as Birthday present:tada: :cactus::birthday: #succulents #succulentsofinstagram #plants #birthday

October 13 2016

10:03
#ootd #bearded #schlauchschalliebe #outfit #guyswithbeards #undercut

October 10 2016

13:54

Angscht a Schrecke mat der Police op twitter

D'Police mécht een social media-Dag op twitter. Wat léiere mir dorausser iwwert d'Police? An wat iwwer Geessen?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl