Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2016

15:58
Premiumcontent und die beste Mobilität

February 15 2016

15:59

Angscht a Schrecke mat Refugees

Et ass dat Thema, datt Noriichte säit dem Summer dominéiert: Leit, déi viru Krich a Verfolgung flüchten. An dat zu Fouss. An Europa. E puer méi allgemeng Iwwerleeungen zu Refugees an Europa a speziell zu Lëtzebuerg an d'Reaktiounen dorobber.

February 14 2016

16:11
:* #selfie #me

February 09 2016

11:11
Happyness is a warm bowl of ramen in the morning. #food #whatveganseat #vegan #foodie #ramen

February 08 2016

16:04

Angscht a Schrecke mam Schoulsystem

Eng Schoulreförmchen huet sech ugekënnegt. Grond genuch, fir mol ze kucken, wou d'Kromm an eisem Schoulsystem da wierklech an der Heck läit …

February 06 2016

21:38
Cannelloni!
20:48
Yes, these are Cannelloni! Now they need to get in the oven.#food #vegan #whatveganseat #italian #foodie #pasta
20:34
Was das wohl wird? #food #vegan #whatveganseat #foodie #italian
14:22
Gute Bandnamen (I)

February 01 2016

15:35

Angscht a Schrecke mam Trifolion

Den Iechternacher Trifolion wëll onbedéngt den Thilo Sarrazin alueden an noutfalls mat Policegewalt dofir suergen, datt deen seng rassistesch Thesen verbreeden kann. Mir erklären, wisou den Sarrazin falsch läit an wisou een net jiddereen, deen mengt en hätt eppes ze soen, och schätze muss loossen.

January 18 2016

11:40
Die Haare sehen heute gut aus, der Blick ist eher skeptisch. Aber das ist in Ordnung, die Welt macht mich auch eher skeptisch. #selfie #mirrorselfie #hairstyle #glasses #emo

January 17 2016

18:34
Keine Antworten.

January 14 2016

12:55
#Vienna from above. #igersvienna #citylife #cityscape

January 13 2016

22:42
„Wer kein Selbstbewusstsein hat …”

January 12 2016

07:28
The early bird sees the university in the morning light. #university #boku #muchuni #morning

January 09 2016

18:40
Zweitausendfünfzehn

January 08 2016

19:49
Salad with Fries. #whatveganseat #vegan #vegansofig #salad
Reposted bylordminx lordminx
16:53
Aus der Reihe „Lustige Getränke aus dem Asialaden“: Chrysanthemum-Eistee. Schmeckt so lala, irgendwie nach Hustensaft mit viel viel viel Zucker. #food #strangedrinks #drink #chrysanthemum #tea

January 04 2016

21:05
Back home in snowy #Vienna #snow #igersvienna
18:08
So close … #starbucks #spelling #newnickname
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl